امروزه مسئله ازدواج تبدیل به  مقوله ای پیچیده تر و مشکل تر از هر زمان دیگری شده است مردان و دختران جوان بدون انکه برداشت درستی از مسئله ازدواج داشته باشند با یکدیگر ازدواج کرده و پس از گذشت تنها مدت کمی، از یکدیگر جدا می شوند. توان شناخت شخصیت طرف مقابل برای هریک از طرفین به مبحثی بسیار پر اهمیت بدل شده است با شناخت حدودی شخصیت افراد می توان از یک ازدواج منجر به شکست قطعی جلوگیری کرد.